Projekty UE

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie badań przepływu produkcyjnego wraz z integracją organizacyjną nowo uruchamianych urządzeń produkcyjnych na bazie wyników prowadzonych prac badawczych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Badania przepływu produkcyjnego wraz z integracją organizacyjną nowo uruchamianych urządzeń produkcyjnych na bazie wyników prowadzonych prac badawczych. Kod CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 do zapytania 1/2018

Załącznik nr 2 do zapytania 1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2018:

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu ukierunkowanego na przygotowanie naszego przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zwracamy się z prośbą o wycenę opracowania Modelu Biznesowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy, zgodnie z wytycznymi dla działania 1.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz wzorem dokumentu dostępnym na stronie internetowej https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r (Załączniki do Wniosku o dofinansowanie – Model biznesowy).

Przewidziany okres realizacji zamówienia do dnia 29 marca 2018 roku.
Termin składania ofert do dnia 16 marca do godziny 9.00.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2018W okresie od 08.2017 r. do 12.2017 r. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ARKA-DRUK Artur Bach realizowany jest projekt szkoleniowy skierowany do pracowników firmy w ramach „Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.

eyec

Udział w projekcie zapewni naszym pracownikom wszechstronny i kompleksowy rozwój. Daje on możliwość skorzystania m.in. ze szkoleń zwiększających kompetencje językowe, techniczne, czy też w obszarze zarządzania. Szkolenia będą projektowane z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych pracowników, jak i przedsiębiorstwa, co gwarantuje ich wysoką jakość i efektywność.
W trakcie realizacji

eyec


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA – DRUK Artur Bach realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/139 zawartą dnia 22 maja 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje” Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy innowacyjnego opakowania.eyec


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA – DRUK Artur Bach realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0207/17 pn. „Smart Safe Box jako innowacja na rynku opakowań” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0207/17-00 zawartą dnia 21 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy ARKA-DRUK.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników własnych prac B+R, zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Wartość projektu 7 083 420,16 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 879 439,08 PLN.

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania odnośnie technologii druku? Potrzebujesz wyceny wykonania opakowania dla Twego produktu? Napisz do nas, na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin lub szybciej.

Adres:

P. P. H. U. „ARKA - DRUK”
ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy

Tel:

(85) 67 55 793  Unia  Informacje o projektach unijnych


EU logo
EU logo
EU logo